Политика за защита на лични данни

/за потребители на Сайта TvoetoMnenie.bg/

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика на TvoetoMnenie.bg за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, в раздел контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането ѝ.

Важно е да знаете, че:

Регистрирайки се в Сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте.

Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашият сайт TvoetoMnenie.bg би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до тях.

В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др.

Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

 1. ПОНЯТИЯ
 1. ДРУЖЕСТВОТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ: "Твоето мнение е важно" Фондация със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 118, ап.1
 2. ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 3. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните
 4. СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо и юридическо лице, чиито Лични данни се обработват.
 5. САЙТА: Понятието касае виртуалната собственост- TvoetoMnenie.bg, и неговите под домейни.

Допълнителни понятия са разяснени в Общите условия за ползване на сайта.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ
 1. Видове Субекти на лични данни. Категории обработвани данни. Цели на обработването. Срок на съхранение.

Според начина, по който лицата използват Сайта ни и предоставените от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител;

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Сайта, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс)

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални бисквитки (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя, или от устройството му, с разрешението на посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Сайта; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на Сайта; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Сайта; Преброяване на посещаемостта на Сайта; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка бисквитка (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на Сайта, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация от Сайта. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по e-mail на различни единици информация от Сайта и други.

Срок за съхранение: До 12 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.

Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Сайта, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, E-mail адреси, IP адреси; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Местоживеене, Телефонен номер, Снимка/Аватар, Facebook профил, Google профил; Други данни: Информация за извършени действия от субекта в Сайта, Връзки с други потребители (онлайн приятелства и други), Информация за използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Сайта, като: използване на Решението и функциите на сайта, поддържане на потребителски профил, взаимодействие с други потребители и др.

Срок за съхранение: 3 години след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора.

Правно основание за обработването: Съгласие Общите условия за ползване на сайта при регистриране на профил.

Потребител е всеки Посетител и/или Регистриран потребител – представител на юридическо лице/ фирма, който чрез техническите средства на Сайта използва Решението предложено на сайта TvoetoMnenie.bg, с цел безплатно и доброволно използване.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършен абонамент, Информация за извършени действия от субекта в Сайта. Фирмен адрес и телефон, уебсайт на фирмата, мейл адрес на фирмата и други.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на безплатно използване на Решението на Сайта.

Срок за съхранение: 3 години след последния извършен абонамент

Правно основание за обработването: Използване на Решението в Сайта. Съгласие с Общите условия на Сайта.

 1. Вашите права

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Фондацията, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес office@tvoetomnenie.bg или чрез страницата контакти:

 1. Съвместни администратори на лични данни (за данни на Потребители)

При използването на Решението на Сайта от Фирма - Ползвател, чрез инсталиране на същото на своя сайт и поставяне на Уеджит, безплатно и доброволно. В контекста на тези правоотношения и с цел функциониране на Решението, Потребителя получава от Сайта частични данни за Потребителя (Имена, също понякога и Телефон, Адрес, E-mail.)

С това, Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности.

 1. Предоставяне на Лични данни към трети лица.

Фондацията не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

 1. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
 2. Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
 3. Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Сайта могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към външни услуги на наши доставчици, интегрирани в Сайта с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитки, както и настройки за отказване от отделни видове услуги. Такова отказване може да бъде направено и чрез външни инструменти (за Google Analytics; за Google рекламни платформи; за Facebook рекламни платформи; за други платформи);

 1. Сигурност на данните

От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и потребителското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

 1. Данни на непълнолетни лица

Услугите, предоставяни от Сайта, са предназначени за юридически лица, физически лица- потребители навършили 16 години.

Ако Вие сте лице под 16г., не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Сайта ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

 1. IP адреси

Когато Дружеството съхранява IP адреси на субекти на данни, това се прави с цел при нужда да може да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства (например: забравени акаунти, дублирани регистрации, справки за различни видове дейности и много други). IP адреси се съхраняват в продължение на 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Сайта). IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел III, чл.4.

 1. БИСКВИТКИ
 1. Сайтовете на Сайта, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.
 1. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
 1. При регистрация в Сайта

Регистрирайки се в Сайта, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от две направления:

Сайтът би могъл да използва публичните данни, извлечени от активността на потребителите и от публикациите им, за целите на профилиране, включително и от трети страни по тяхна преценка.

За повече информация относно Вашите възможности да контролирате настройките на профила си, посетете страницата Настройки на профила (след вход в акаунта Ви).

Администраторът може да получи данни на Потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в Сайта.

Администраторът може да получи данни на Потребителя за взаимовръзки с други потребители (онлайн приятелства), които данни се добавят към данните за Потребителя в Сайта.

Администраторът може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до Потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни или маркетингови цели (например: частни известия във Facebook).

Информацията, която чрез автоматични технически средства Администраторът може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от Потребителя – чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook, Google), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в Сайта. Регистрирането на потребителя с тези външни услуги се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.

 1. При безплатно инсталиране на Решението на Сайта

При инсталирането и използването на Решението и неговите функционалности на сайта на TvoetoMnenie.bg , всяка фирма се съгласява, че действието по използване на Сайта поражда отношения директно между Сайта и Фирмата;

 1. При публикуване на отзиви от потребители

Когато Потребителя публикува свой отзив и оценка за Фирма, във връзка с закупена услуга чрез сключен договор от разстояние. Така публикуваният отзив от Потребителя става общодостъпен и публично видим в Сайта, включително: Съдържанието му, Име на публикуващия, Снимка/Аватар и връзка към самия профил. Не се публикуват други лични данни, като адрес, телефон, емайл.

 1. При абониране за известия.

Освен възможността за E-mail абонамент, касаеща Раздел III, от настоящата Политика, Сайта поддържа и алтернативни технически възможности даден Посетител да се абонира за получаване на информация.

По всяко време Посетителят има възможност да прекрати абонамента си (да се отпише от тези известия) чрез настройките на браузъра/устройството си. Възможно е Сайта да осигури допълнителни настройки на Регистрирания потребител, чрез настройките в акаунта му, с които да персонализира или регулира изпращането на известията.

 1. Препратки към външни сайтове.

В отделни страници на Сайта може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Те са част от съдържание, публикувано в Сайта от трети страни. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Сайта, Фондацията не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
 1. Повече информация за начина на работа на Сайта можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.
 2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани в настоящия документ.